Elke BN’er heeft zijn eigen levensstijl

Content voor iedereen is content voor niemand. Een van de belangrijkste lessen in het contentmarketing-vak is dan ook: durf te kiezen! Want hoe specifieker je de doelgroep maakt, hoe gerichter en ‘raker’ de content wordt. Een model dat we bij gr8 agency vaak inzetten om de publieksgroepen te segmenteren én doorgronden, is het Mentality-model van Motivaction.

Het Mentality-model groepeert Nederlanders naar acht sociale milieus, op basis van hun levensinstelling en de ‘mental habits’ die daarbij horen. Wat vindt de doelgroep bijvoorbeeld belangrijk als het over werk, vrije tijd of politiek of duurzaamheid gaat? Is de doelgroep maatschappelijk betrokken of juist sterk gericht op de ‘inner circle’? En wat zijn de ambities en dromen? Link de doelgroep aan een (of meerdere) sociaal milieu en krijg een beter beeld van de belevingswereld en het gedrag dat daarbij hoort. Dit stelt je in staat de doelgroep een stuk gerichter aan te spreken, op een manier die voor hen goed werkt.

De 8 milieus op een rij:

Traditionele burgerij

 • Traditionele normen en waarden
 • Gezin staat centraal, werk is ondergeschikt
 • Maatschappelijk en politiek betrokken
 • Harmonie, orde, discipline
 • Risicomijdend Wie valt er onder deze groep? Meer vrouwen dan mannen, minder hoogopgeleiden, weinig jongeren en mensen met een modaal inkomen

Moderne burgerij

 • Balans tussen traditionele waarden en normen & verandering
 • Gezin staat centraal, maar werk wordt wel gezien als uitdaging en financiële zekerheid
 • Verlangen naar autoriteit, regels en regelmatig leven
 • Status en aanzien is belangrijk
 • Verlangen naar erkenning en waardering te krijgen
 • Materialistisch Wie valt er onder deze groep? Een gelijke verdeling aan mannen en vrouwen, alle leeftijden, relatief laagopgeleid, alle inkomensniveaus

Nieuwe Conservatieven

 • Houden vast aan traditionele normen en waarden
 • Staan open voor technologische ontwikkelingen, minder voor sociale en culturele veranderingen
 • Werk verschaft een identiteit en staat boven het privéleven
 • Hechten waarde aan geschiedenis, politiek, kunst en cultuur
 • Kritisch ingesteld
 • Leven sober, risico vermijdend Wie valt er onder deze groep? De mannen hebben een groter aandeel in deze groep, meer ouderen, hoogopgeleiden en hoge inkomens.

Post materialisten

 • Zelfontplooiing
 • Individualistisch ingesteld
 • Hechten waarde aan sociale contacten
 • Immateriële waarden: aandacht voor kunst en cultuur
 • Willen zich nuttig voelen voor de maatschappij
 • Niet consumptiegericht
 • Zoeken balans tussen werk en privé
 • Leven sober en planmatig Wie valt er onder deze groep? Meer vouwen dan mannen, hoger leeftijd, meer hoogopgeleiden, alle inkomstenniveaus

Postmoderne hedonisten

 • Leven in het hier en nu
 • Willen zoveel mogelijk nieuwe ervaringen opdoen, op avontuur
 • Impulsief
 • Hechten waarde aan sociale contacten: vrienden staan boven familie
 • Hoge tolerantie, gelijkheid
 • Weinig politiek en maatschappelijk betrokken
 • Werk ondergeschikt aan het privéleven Interesse: kunst en cultuur Wie valt er onder deze groep? Dezelfde hoeveelheid mannen als vrouwen, meer jongeren, meer hoogopgeleiden, alle inkomensniveaus.

Gemaks-georiënteerden

 • Gaan voor een gemakkelijk leven
 • Verlangen naar erkenning en waardering
 • Materialistisch en consumptie- en vermaakgericht
 • Willen nieuwe ervaringen opdoen
 • Hechten veel waarde aan uiterlijk vertoon
 • Individualistisch ingesteld
 • Groot desinteresse in maatschappij en politiek
 • Werken hard, maar met een lage ambitie Wie valt er onder deze groep? Meer vrouwen dan mannen, minder ouderen, meer laagopgeleiden, meer lage inkomens.

Opwaarts mobielen

 • Carrièretijgers
 • Hechten waarde aan sociale status, die mede wordt verschaft door hun baan
 • Verlangen naar erkenning en waardering
 • Staan open voor vernieuwing en verandering
 • Internationaal georiënteerd
 • Impulsief, avontuurlijk, focus op vrijheid, technologie minded
 • Vrij van traditie en verplichtingen Wie valt er onder deze groep? Meer mannen dan vrouwen, relatief veel jongeren, alle opleidingsniveaus en inkomensniveaus.

Kosmopolieten

 • Maatschappelijk succes, bezig met zelfontplooiing en sociaal georiënteerd (een echte netwerker)
 • Deze groep is erg ambitieus en door het werk komen ze aan een identiteit en status en daardoor ook consumptiegericht.
 • Ze zijn materialistisch en technologisch minded, impulsief en avontuurlijk.
 • Kunst en cultuur staan ook centraal in hun leven. Wie valt er onder deze groep? Even veel mannen als vrouwen, meer jongeren, hoge inkomens.